Regulamin emisji artykułów sponsorowanych na portalu Odkryjnas.pl 

1. Wydawcą portalu www.odkryjnas.pl jest Has Group Sp. z o.o. 

2. Portal Odkryjnas.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych artykułów sponsorowanych. Klient, zleceniodawca artykułu zapewnienia, że jego treść jest zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego. 

3. Portal Odkryjnas.pl zastrzega sobie odpowiednie oznaczenia publikowanego na stronach portalu artykułu sponsorowanego słowami: „reklama”, „artykuł sponsorowany” lub „materiał promocyjny”. 

4. Zleceniodawca artykułu zobowiązany jest do posiadania praw (autorskich, pokrewnych, do znaków towarowych oraz innych) jak również do posługiwania się w przesłanych materiałach informacjami, fragmentami utworów bądź ich całością, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami będącymi pod jakąkolwiek ochroną prawną. 

5. Zleceniodawca artykułu odpowiada za wszelkie szkody oraz krzywdy jakie zostały wyrządzone portalowi Odkryjnas.pl lub osobom trzecim, które powstały na skutek publikacji artykułu przez niego zleconego w tym również krzywdy, jakie powstały działaniem czy zaniechaniem zleceniodawcy oraz jego podwykonawców. 

6. Zleceniodawca artykułu zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym również te stawiane portalowi Odkryjnas.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez publikację artykułu. 

7. Zleceniodawca ponosi koszt zamieszczenia na portalu Odkryjnas.pl artykułu sponsorowanego przez niego zleconego zgodnie z przedstawionym mu cennikiem. 

8. Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać artykuł sponsorowany przynajmniej 2 dni robocze przed jego emisją na portalu. 

9. Portal Odkryjnas.pl ma prawo ukryć, usunąć lub wstrzymać artykuł sponsorowany, który według oceny portalu jest niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Portal Odkryjnas.pl może podjąć decyzję o usunięciu, wstrzymaniu artykułu sponsorowanego, gdy jest on według stosownych władz uznany za sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku takim Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem naszego portalu, w tym również roszczenia o obniżenie lub anulowanie płatności należnej portalowi. 

10. Portal może wstrzymać, ukryć lub całkowicie usunąć artykuł sponsorowany jeśli zleceniodawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia niniejszego regulaminu czy zasady specyfikacji technicznej. 

11. Faktura VAT za emisję artykułu sponsorowanego jest wystawiana przed jego publikacją na portalu Odkryjnas.pl, a zleceniodawca jest zobowiązany w ciągu 14 od jej wystawienia lub w terminie uzgodnionym z portalem do opłacenia faktury przelewem bankowym na wskazany rachunek.

 12. Odkryjnas.pl rozpocznie emisję artykułu sponsorowanego, gdy faktura VAT zostanie opłacona, a kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym portalu. Realizacja reklamy odbędzie się na zasadach określonych w tym regulaminie. 

13. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • Płatności PaybyLink
 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PaybyLink, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PaybyLink
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

14. Jeżeli emisja artykułu sponsorowanego nie zostanie w pełni zrealizowana w czasie zamówionym przez zleceniodawcę z przyczyn niezależnych od portalu odkryjnas.pl to portal wydłuży odpowiednio emisję artykułu. Nie dotyczy to sytuacji gdy zleceniodawca nie dostarczy na czas materiałów. 

15. Portal odkryjnas.pl zastrzega sobie prawo do odmowy emisji artykułu sponsorowanego klienta bez podania przyczyny. 

16. Klient przesyłając link – wraz z przygotowanym przez siebie artykułem – do strony www na którą ma nastąpić przekierowanie oświadcza, że link nie prowadzi do stron niestosownych czy sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 

17. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Zleceniodawcy reklamy oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług portalu odkryjnas.pl, a także w celu ich rozliczenia. W chwili gdy zleceniodawca zleca emisję artykułu na portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez portal. 

18. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez odkryjnas.pl także po zakończeniu realizacji zlecenia w celach marketingowych. Portal jest także zobowiązany do udostępnienia danych zleceniodawcy podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 

19. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 

20. Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez portal bez konieczności podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w portalu odkryjnas.pl. 

21. Zleceniodawcy będą powiadomieni o zmianach w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie daty ostatniej zmiany w regulaminie. 

22. Zlecanie przez zleceniodawców emisji artykułu sponsorowanego na portalu odkryjnas.pl po wejściu w życie zmian oznacza równocześnie akceptację owych zmian w regulaminie. 

23. Regulamin ten obowiązuje od 31 stycznia 2021 roku. 

24. W momencie zlecenia przez Zleceniodawcę emisji artykułu na portalu odkryjnas.pl oświadcza on, że zapoznał się i zaakceptował ten regulamin. 

25. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Has Group  Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49 , 00-052 Warszawa. Może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą mailowa pod adresem: biuro@odkryjnas.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy. Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. (w celu realizacji tych praw Pani/Pan powinien zwrócić się do Administratora droga mailową pod adresem: biuro@odkryjnas.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. W korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy, a także opisać, czego dotyczy żądanie) b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Kontakt z Wydawcą 00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 11/48 , mail : biuro@odkryjnas.pl