fbpx

Czym jest świadectwo pracy i jakie elementy musi zawierać?

Rozwiązanie umowy o pracę czy też jej wygaśnięcie, o ile jest dokumentem zawieranym na czas określony, wymaga wystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi. Czym jest tego rodzaju dokument i jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Czy prawnik prawa pracy może pomóc pracodawcy w opracowaniu tego typu pism?

Najważniejsze informacje na temat świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem informacyjnym, stanowiącym oświadczenie wiedzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca musi wydać je pracownikowi w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. W tym miejscu warto zaznaczyć, że właśnie dla tej formy zatrudnienia świadectwo będzie obowiązkowe.

O tym, jakie elementy powinny znaleźć się w świadectwie pracy, decydują przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie samodzielnie opracować w sposób prawidłowy dokumentacji o takim charakterze, wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Może to być, niekiedy, księgowy/księgowa czy też firmowy „kadrowy”. Ponadto, a może przede wszystkim, prawnik prawa pracy również dysponuje stosowną wiedzą w tym zakresie.

Jakie podstawowe dane muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy składa się z kilku ważnych sekcji. Pierwszą z nich jest część dotycząca samego zatrudnienia pracownika. Określa się w niej długość trwania umowy o pracę (datę od – do) oraz wymiar etatu. W tym miejscu pracodawca wskazać powinien również jakie stanowisko czy stanowiska zajmował w tym czasie zatrudniony przez niego pracownik. W tej sekcji zamieszcza się ponadto informacje odnoszące się do trybu rozwiązania umowy o pracę czy też okoliczności, w jakich do tego doszło. Mowa tu, chociażby, o kwestii likwidacji czy ogłoszenia upadłości podmiotu – ponieważ w takim wypadku w świadectwie pracy musi zostać umieszczona wzmianka o wypłaconym pracownikowi odszkodowaniu.

Jak zatem widać, już na wstępie niezbędna może okazać się pomoc ze strony prawnika prawa pracy. Zadba on o to, by od samego początku dokument opracowywany był zgodnie z przepisami.

Pozostałe informacje niezbędne do sporządzenia świadectwa pracy

W świadectwie pracy wydanym pracownikowi przez pracodawcę nie może zabraknąć także informacji pozwalających na jasne ustalenie uprawnień pracowniczych oraz uprawnień wynikających z ubezpieczeń społecznych pracownika.

Tym samym w świadectwie pracy wskazane powinny zostać wykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, pobrane przez pracownika do dnia rozwiązania umowy o pracę. Do tego pracodawca podać powinien, czy wykorzystane zostały dni lub godziny wolne należne pracownikowi z powodu tak zwanego działania siły wyższej (pilne sprawy rodzinne). W tej części, o ile zachodzi taka potrzeba, podane zostają również dane dotyczące urlopu bezpłatnego i jego wymiaru, jak również urlopu macierzyńskiego i/lub ojcowskiego czy wychowawczego.

W takim dokumencie, jak świadectwo pracy, wyszczególnić trzeba okresy:

  • nieskładkowe, które przypadały w czasie zatrudnienia,
  • ewentualnej służby wojskowej, która była czynnie odbywana w trakcie zatrudnienia,
  • wykonywanej pracy zdalnej,
  • otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (ze względów zdrowotnych).

Nie każdy zdaje sobie sprawę także z tego, że wszelkiego rodzaju zajęcia komornicze (zajęcia wynagrodzenia), o ile takie oczywiście są, także muszą zostać wpisane do świadectwa pracy. Ponadto, na wyraźne życzenie samego pracownika, w treści świadectwa pracy mogą zostać umieszczone inne informacje, na przykład o wysokości wynagrodzenia, wraz z wyszczególnieniem jego składników.

Czy można wystawić korektę świadectwa pracy?

Pomyłki się zdarzają i również w świadectwie pracy niektóre dane mogą zostać wskazane niepoprawnie. W ciągu 14 dni od otrzymania takiego „błędnego” świadectwa pracownik może wystąpić do byłego pracodawcy o sprostowanie. Co więcej, nawet po tym czasie, jeśli takie błędy zostaną stwierdzone, pracodawca nadal zobowiązany będzie do wystawienia poprawnego świadectwa (jednak już z bieżącą datą).

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.