fbpx

ZACHOWEK – Czym jest i komu się należy?

Czym jest zachowek?

Zachowek w sposób formalny reguluje ostatnią wolę zmarłego (spadkodawcy) w  kwestii spadku. Spadkodawca, według własnego uznania, rozporządza należącym do niego majątkiem, określa krąg swoich spadkobierców, którym zapisuje swój majątek lub pozostawia instrukcje dotyczące podziału majątku. Jeśli nie ma instrukcji dotyczących podziału majątku, wówczas dzieli się majątek równo pomiędzy osoby, które spadkodawca wskazał w testamencie.

Stosunki rodzinne i małżeńskie 

Stosunki rodzinne i małżeńskie w Polsce reguluje Kodeks Cywilny Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności szczegółowo rozpatruje przypadki, gdy jedno z małżonków jest obywatelem Republiki, a drugie zamieszkuje w kraju na podstawie stosownej wizy do Polski. Polski Kodeks Cywilny stanowi, że w przypadku nieobecności małżonka lub krewnych, majątek spadkodawcy przechodzi na gminę, najmniejszą jednostkę administracyjną państwa.

Stosunki majątkowe małżonków

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje prawo lub umowa małżeńska. W pierwszym przypadku ustanawia się uniwersalne zasady klasyfikacji i podziału majątku między małżonkami w przypadku rozwodu. W drugim natomiast małżonkowie samodzielnie ustalają takie zasady. Polskie prawo, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, nakłada na małżonków obowiązek wspierania się nawzajem w małżeństwie. Wzajemne utrzymanie małżonków odbywa się na koszt ich zarobków, korzystania ze wspólnego majątku oraz, w razie potrzeby, zaangażowania małżonków w sprawy osobiste. Inaczej jest jeśli mąż i żona nie mieszkają razem i nie mają wspólnego gospodarstwa domowego. W takim wypadku obowiązek pozostaje tylko wtedy, gdy potrzebuje go jeden z małżonków. Prawo przewiduje również prawo stron do żądania alimentów w przypadku rozwiązania małżeństwa. Wysokość alimentów musi być taka, aby poziom życia współmałżonka nie pogorszył się nadmiernie. Prawo do alimentów traci się po ponownym zawarciu małżeństwa.

Dziedziczenie

Dziedziczenie w testamencie przewiduje w rzeczywistości obecność testamentu. Testament to dokument z reguły sporządzony w formie pisemnej i poświadczony przez notariusza. Spadkodawca w nim rozporządza mieniem w przypadku śmierci. Na podstawie określonej kolejności cały majątek spadkodawcy lub jego część może być przeniesiona na jedną lub kilka osób, zarówno wchodzących, jak i niewchodzących w krąg spadkobierców na mocy prawa. Zgodnie z polskim prawem, termin przyjęcia spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o jego istnieniu. Jeżeli spadkobierca nie miał czasu na poinformowanie o swoich prawach w tym okresie, ma możliwość przywrócenia okresu dziedziczenia za pośrednictwem sądu, ale przyczyny tego stanu rzeczy są uzasadnione (np. poważna choroba). 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.