fbpx

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

wojewódzką komisją do spraw orzekania

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (dalej ’ Komisja’) mimo, że w założeniu miało być proste i niesformalizowane nastręcza dość często wnioskodawcom problemów. Przede wszystkim wnioskodawcy nie mają świadomości ograniczeń jakie w zakresie rozpoznania ich wniosku ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej 'Ustawa’) nakłada na Komisję. Z tego względu nieprawidłowo przygotowują swe wnioski, dowody i argumentację. 

Na wstępie należy wyjaśnić, że przepisy Ustawy stosuje się wyłącznie do zdarzenia medycznego. Tym zaś stosownie do przepisów Ustawy jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Cel postępowania

Celem postępowania przed Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło wspomniane wyżej zdarzenie medyczne. Powyższe wyraźnie zawęża zakres procedowania Komisji co umyka uwadze wnioskodawców. Jak bowiem wskazano wyżej, Komisja nie rozpatruje całego spektrum zagadnień związanych z zaskarżanym przez wnioskodawcę działaniem podmiotu leczniczego. Koncentruje się jedynie na pewnym wycinku. Dlatego wnioskodawcy we własnym interesie winni skupić się na wskazaniu jakie działanie lub zaniechanie podmiotu leczniczego bądź jego personelu zaskarżają. Działanie musi polegać na niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozie, leczeniu lub zastosowaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. W dalszej kolejności należy wskazać skutek tego działania. Może nim być zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (czym on jest poniżej) albo śmierć pacjenta. Ostatnim elementem wniosku jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy działaniem personelu podmiotu leczniczego a skutkiem. Jest on najtrudniejszy do wykazania i często zupełnie pomijany we wnioskach. Podkreślić należy, że dopiero wystąpienie wszystkich trzech elementów pozwala na stwierdzenie wystąpienia zdarzenia medycznego. 

W kontekście powyższego podstawowym mankamentem wniosków jest brak przedłożenia stosownych dowodów lub brak sformułowania prawidłowych wniosków dowodowych. Wnioskodawcy zapominają, że w toku postępowania przed Komisją obowiązuje ogólna reguła dowodzenia wynikająca z treści art. 6 k.c., w myśl której ciężar udowodnienia faktów wskazywanych we wniosku spoczywał na wnioskodawcy, który z faktów tych wywodzi skutki prawne. Komisja może dopuścić dowody nie zawnioskowane przez strony postępowania ale nie musi. Dlatego błędne jest przeświadczenie, że dla obrony swych interesów  wystarczające jest jedynie zasygnalizowanie Komisji swego problemu. 

Emocje a postępowanie przed komisją

Kolejnym mankamentem wnioskujących jest zbytnie skupianie się na warstwie emocjonalnej, w tym cierpieniu psychicznym. Jest to sfera ważna, niemniej ma ona znaczenie przede wszystkim w postępowaniu sądowym. W postępowaniu przed Komisją koncentrowanie się na argumentach dotyczących cierpień psychicznych jest niepraktyczne. Cierpienie psychiczne (np. lęk, stres) samo z siebie nie stanowi zdarzenia medycznego ani nie wpływa na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia. W tym miejscu należy wyjaśnić, że Komisja nie posiada kompetencji do przyznawania lub miarkowania kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Komisja stwierdza jedynie czy zdarzenie zgłoszone we wniosku stanowi zdarzenie medyczne. Jeśli takowe jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu Ustawy wówczas w pierwszej kolejności ubezpieczyciel składa wnioskodawcom propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. W razie braku ubezpieczyciela propozycję może złożyć podmiot leczniczy. Składając propozycję nie są związani kwotą wskazaną we wniosku przez wnioskodawcę! Eksponowanie elementu psychicznego danego zdarzenia nie znajdzie realnego przełożenia na wynik postępowania przez Komisją oraz wysokość ewentualnego odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Podsumowując mimo licznych uproszczeń postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może nastręczać pewnych trudności osobom nie posiadającym wykształcenia prawniczego. Warto więc w postępowaniu przed tą komisją korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika

Marek Hnatyszyn
Adwokat
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.